Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Regulations

REGULATIONS FOR THE NORDIC SOCIETY OF AESTHETICS (English text to follow)

STADGAR FÖR NORDISKA SÄLLSKAPET FÖR ESTETIK

(Nordisk Selskab for Æstetik/ Pohjoismaiden estetiikan seura/Nordisk selskap for estetik/ Nordic Society of Aesthetics)


1. Firma
Föreningens firma är Nordiska sällskapet för estetik (Nordisk Selskab for Æstetik/ Pohjoismaiden estetiikan seura/Nordisk selskap for estetik/ Nordic Society of Aesthetics).

2. Ändamål
Sällskapets ändamål är att främja den vetenskapliga forskningen på det estetiska området.

3. Verksamhetsformer
Sällskapet verkar för denna målsättning genom att upprätta en matrikel över institutioner och personer verksamma inom estetisk forskning, genom att organisera sammankomster med temata av estetiskt intresse, genom att periodiskt skicka ut meddelanden till medlemmarna om böcker, möten, seminarier etc. av aktuellt intresse, genom att ge ut en publikation som står öppen för nordiska estetiker samt genom att på övrigt sätt befrämja estetisk forskning.

4. Medlemskap
Sällskapet är öppet för var och en som vill stödja sällskapets ändamål.

5. Medlemsavgift
Medlemsavgiftens storlek bestäms vid ordinarie årsmöte med enkel majoritet.

6. Styrelsens sammansättning
Styrelsen skall bestå av 5 ordinarie ledamöter och 5 suppleanter. Varje nordiskt land skall representeras av en ordinarie ledamot med en personlig suppleant.

7. Val av styrelse
Styrelsen utses vid ordinarie årsmöte för tiden mellan två ordinarie årsmöten. Årsmötet utser ordförande bland styrelsens ledamöter. Övriga befattningar utser styrelsen inom sig. Styrelsen utser sekreterare som också är sällskapets kassör. Denna person behöver ej vara ledamot av styrelsen utan kan utses bland föreningens medlemmar och adjungeras till styrelsen med yttrande- och förslagsrätt men ej med rösträtt.

8. Kallelse till styrelsesammanträde och föredragningslista
Kallelse till styrelsesammanträde, vilken skall innehålla uppgift om förekommande ärenden, skall tillställas ledamöterna minst 8 dagar före sammanträdet. Ledamot som är förhindrad att närvara skall meddela ordföranden och sin personlige suppleant om detta. Suppleant som ej tjänstgör i ledamots ställe har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt men ej rösträtt.

9. Styrelsens beslutsförhet och protokoll
Styrelsen är beslutsför när kallelse skett i behörig ordning och mer än hälften av antalet styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder härav skall styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträdes av ordföranden. Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst två tredjedelar av styrelsesledamöterna är närvarande och ense om beslutet. Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet. Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden eller annan ledamot som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet.

10. Revision
För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie årsmöte utse revisorer och en suppleant. Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie årsmöte.

11. Räkenskapsperiod
Sällskapets räkenskapsperiod omfattar tiden 1. januari till 31. december.

12. Årsmöte
Ordinarie årsmöte skall normalt hållas under maj månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Extra årsmöte skall hållas då styrelsen finner lämpligt eller då minst fem medlemmar av sällskapet så kräver i framställning till ordföranden.

Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:

1) Upprop och anteckning av närvarande
2) Val av ordförande att leda årsmötets förhandlingar
3) Val av sekreterare
4) Val av justeringsman
5) Fråga om sammanträdet utlysts i behörig ordning
6) Styrelsens årsberättelse
7) Revisorernas årsberättelse
8) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9) Fastställande av årsavgift
10) Stadgeenliga val
11) Av styrelsen väckta förslag
12) Av enskilda medlemmar väckta förslag.

13. Kallelse till årsmöte
Kallelse till årsmöte skall utfärdas av styrelsen och ske genom brev. Kallelse skall ske senast 14 dagar före sammanträdet.

14. Motioner
Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion som skall behandlas på ordinarie årsmöte skall vara styrelsen tillhanda senast 15. april.

15. Valberedning
Valberedningen har till uppgift att förbereda val av ordförande, styrelsesledamöter och suppleanter. Den består av tre ledamöter varav en utses till sammankallande. Valberedningen väljs av ordinarie årsmöte för ett år.

16. Stadgeändring och upplösning av sällskapet
För ändring av stadgarna eller upplösning av sällskapet fordras beslut av två möten; ett ordinarie årsmöte samt ett möte sammankallat tidigast 3 månader därefter. Beslutet skall biträdas av minst två tredjedelar av de röstberättigade. Årsmötet beslutar om hur eventuella tillgångar skall disponeras vid en upplösning av sällskapet.